p.shikma.ha@gmail.com דואר אלקטרוני קבוץ יד מרדכי, ד.נ. חוף אשקלון 79145, טל. 073-2318300, פקס : 073-2318333 בית ספר שקמה